| คู่มือการใช้งาน

การเข้าสู่หน้าจอรายงาน

เนื้อหา

การเข้าสู่หน้าจอรายงาน

  1. เลือก “รายงาน
  1. แสดงหน้าจอ “ภาพรวม” เป็นค่าเริ่มต้น
TH