การลบคำตอบสำเร็จรูป

ขั้นตอนที่ 1  การเข้าสู่หน้าจอคำตอบสำเร็จรูป รายละเอียด  คำตอบสำเร็จรูป คือ รูปแบบการตอบกลับข้อความที่บันทึกไว้ ซึ่งสามารถใช้ตอบกลับการสนทนาได้อย่างรวดเร็ว ขั้นตอนการลบคำตอบสำเร็จรูป มีดังนี้ ขั้นตอนที่ 2 การลบชุดการทำงานสำเร็จรูป รายละเอียด  ผู้ดูแลระบบ (Admin) จะเป็นผู้ที่มีสิทธิในการลบชุดการทำงานสำเร็จรูป โดยตัวอย่างขั้นตอนลบชุดการทำงานสำเร็จรูป มีดังนี้ เพื่อยกเลิกการลบคำตอบสำเร็จรูป และปิดหน้าจอ Popup แจ้งเตือนการลบคำตอบสำเร็จรูป เพื่อยืนยันการลบคำตอบสำเร็จรูป

การแก้ไขคำตอบสำเร็จรูป

ขั้นตอนที่ 1  การเข้าสู่หน้าจอคำตอบสำเร็จรูป รายละเอียด  คำตอบสำเร็จรูป คือ รูปแบบการตอบกลับข้อความที่บันทึกไว้ ซึ่งสามารถใช้ตอบกลับการสนทนาได้อย่างรวดเร็วขั้นตอนการแก้ไขคำตอบสำเร็จรูป มีดังนี้ ขั้นตอนที่ 2  การแก้ไขคำตอบสำเร็จรูป รายละเอียด  เมื่อผู้ใช้งานกดปุ่ม “แก้ไขคำตอบสำเร็จรูป” ระบบแสดงหน้าจอแก้ไขคำตอบสำเร็จรูป โดยข้อมูลที่สามารถแก้ไขได้ ประกอบด้วย รองรับ ภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ, ตัวเลข, อักขระพิเศษ แและ อิโมจิ รองรับ ภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ, ตัวเลข, อักขระพิเศษ แและ อิโมจิ กรณีเลือกไฟล์รูปใหม่ ระบบจะเคลีย์รูปภาพเดิมออกทั้งหมด โดยจะแสดงเฉพาะรูปที่อัพโหลดใหม่เท่านั้น รอบรับสูงสุด 4 รูป, ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 mb เพื่อยืนยันการแก้ไขคำตอบสำเร็จรูป เพื่อยกเลิกการแก้ไขคำตอบสำเร็จรูป

การสร้างคำตอบสำเร็จรูป

ขั้นตอนที่ 1  การเข้าสู่หน้าจอคำตอบสำเร็จรูป รายละเอียด  คำตอบสำเร็จรูป คือ รูปแบบการตอบกลับข้อความที่บันทึกไว้ ซึ่งสามารถใช้ตอบกลับการสนทนาได้อย่างรวดเร็วขั้นตอนการเพิ่มคำตอบสำเร็จรูป มีดังนี้ ขั้นตอนที่ 2  การเพิ่มคำตอบสำเร็จรูป รายละเอียด  เมื่อผู้ใช้งานกดปุ่ม “เพิ่มคำตอบสำเร็จรูป” ระบบแสดงหน้าจอเพิ่มคำตอบสำเร็จรูป โดยข้อมูลที่ต้องกรอก ประกอบด้วย รองรับ ภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ, ตัวเลข, อักขระพิเศษ แและ อิโมจิ รองรับ ภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ, ตัวเลข, อักขระพิเศษ แและ อิโมจิ รอบรับสูงสุด 4 รูป, ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 mb เพื่อยืนยันการเพิ่มคำตอบสำเร็จรูป เพื่อยกเลิกการเพิ่มคำตอบสำเร็จรูป ขั้นตอนที่ 3  ตัวอย่างการเพิ่มคำตอบสำเร็จรูป รายละเอียด  แสดงตัวอย่างการเพิ่มคำตอบสำเร็จรูป เพื่อยืนยันการเพิ่มคำตอบสำเร็จรูป เพื่อยกเลิกการเพิ่มคำตอบสำเร็จรูป แสดงตัวอย่างการใช้งานคำตอบสำเร็จรูปบนหน้าจอการสนทนา สามารถเรียกใช้คำตอบสำเร็จรูปขณะสนทนาได้ ระบบแสดงคำตอบสำเร็จรูปที่มีในระบบทั้งหมดขึ้นมาแสดง ระบบกรองคำตอบสำเร็จรูปตามคำย่อที่ต้องการขึ้นมาแสดง 3.  เมื่อกดเลือก “คำตอบสำเร็จรูป” ที่ต้องการเลือก ระบบเรียกคำตอบสำเร็จรูปขึ้นมาแสดง 4.  […]

การลบชุดการทำงานสำเร็จรูป

ขั้นตอนที่ 1  การเข้าสู่หน้าจอชุดการทำงานสำเร็จรูป รายละเอียด  ผู้ดูแลระบบ (Admin) จะเป็นผู้ที่มีสิทธิในการสร้างชุดการทำงานสำเร็จรูป โดยขั้นตอน มีดังนี้ ขั้นตอนที่ 2 การลบชุดการทำงานสำเร็จรูป รายละเอียด  ผู้ดูแลระบบ (Admin) จะเป็นผู้ที่มีสิทธิในการลบชุดการทำงานสำเร็จรูป โดยตัวอย่างขั้นตอนลบชุดการทำงานสำเร็จรูป มีดังนี้ เพื่อยกเลิกการลบชุดการทำงานสำเร็จรูป และปิดหน้าจอ Popup แจ้งเตือนการลบชุดการทำงานสำเร็จรูป เพื่อยืนยันการลบชุดการทำงานสำเร็จรูป

การแก้ไขชุดการทำงานสำเร็จรูป

ขั้นตอนที่ 1  การเข้าสู่หน้าจอชุดการทำงานสำเร็จรูป รายละเอียด  ผู้ดูแลระบบ (Admin) จะเป็นผู้ที่มีสิทธิในการสร้างชุดการทำงานสำเร็จรูป โดยขั้นตอน มีดังนี้ ขั้นตอนที่ 2 แก้ไขชุดการทำงานสำเร็จรูป รายละเอียด  เมื่อผู้ใช้งานกดปุ่ม “แก้ไข” ระบบแสดงหน้าจอแก้ไขชุดการทำงานสำเร็จรูป โดยข้อมูลที่สามารถแก้ไขได้ประกอบด้วย สาธารณะ คือ พนักงานทุกคนจะมองเห็นและใช้งานได้ (ค่าเริ่มต้น) ส่วนตัว คือ คุณจะมองเห็นและสามารถใช้ได้เท่านั้น ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขการกระทำได้ทุกเงื่อนไขที่อยู่ในชุดการทำงานสำเร็จรูป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการกระทำที่ผู้ใช้งานกำหนด โดยสามารถ เพิ่ม/แก้ไข/ลบ การกระทำที่ต้องการได้ เพื่อยืนยันการสร้างชุดการทำงานสำเร็จรูป

การสร้างชุดการทำงานสำเร็จรูป

ขั้นตอนที่ 1  การเข้าสู่หน้าจอชุดการทำงานสำเร็จรูป ผู้ดูแลระบบ (Admin) จะเป็นผู้ที่มีสิทธิในการสร้างชุดการทำงานสำเร็จรูป โดยขั้นตอน มีดังนี้ ขั้นตอนที่ 2  การสร้างชุดการทำงานสำเร็จรูป เมื่อผู้ใช้งานกดปุ่ม “สร้างชุดการทำงานสำเร็จรูป” ระบบแสดงหน้าจอสร้างชุดการทำงานสำเร็จรูป โดยข้อมูลที่ต้องกรอก ประกอบด้วย สาธารณะ คือ พนักงานทุกคนจะมองเห็นและใช้งานได้ (ค่าเริ่มต้น) ส่วนตัว คือ คุณจะมองเห็นและสามารถใช้ได้เท่านั้น ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มการกระทำได้หลากหลายเงื่อนไข ซึ่งจะอธิบาย แต่ละเงื่อนไขการกระทำในหน้าถัดไป เพื่อยืนยันการสร้างชุดการทำงานสำเร็จรูป ตัวอย่าง เงื่อนไขการกระทำในชุดการทำงานสำเร็จรูป เงื่อนไขการกระทำ  ที่สามารถเลือกสร้างชุดการทำงานสำเร็จรูป ประกอบด้วย โดยผู้ใช้งน สามารถเลือกใช้เงื่อนไขสร้างชุดการทำงานสำเร็จรูป แบบหลายเงื่อนไข ตามลำดับที่ต้องการได้ เงื่อนไขการกระทำ : มอบหมายให้ทีม เมื่อผู้ใช้งานกดปุ่ม “สร้างชุดการทำงานสำเร็จรูป” เมื่อต้องการให้ชุดการทำงานสำเร็จรูปพนักงานทุกคนจะมองเห็นและใช้งานได้ แสดงตัวอย่างการใช้งานชุดการทำงานสำเร็จรูป บนหน้าสนทนา เงื่อนไขการกระทำ : มอบหมายให้พนักงาน เมื่อผู้ใช้งานกดปุ่ม “สร้างชุดการทำงานสำเร็จรูป” เมื่อต้องการให้ชุดการทำงานสำเร็จรูปพนักงานทุกคนจะมองเห็นและใช้งานได้ แสดงตัวอย่างการใช้งานชุดการทำงานสำเร็จรูป บนหน้าสนทนา เงื่อนไขการกระทำ : เพิ่มป้ายกำกับให้การสนทนา เมื่อผู้ใช้งานกดปุ่ม […]

ชุดการทำงานสำเร็จรูป  คืออะไร?

ชุดการทำงานสำเร็จรูป  คือ ??? ชุดการทำงานสำเร็จรูป (Step Action) คือ การกำหนดการกระทำ (Action) ตามลำดับที่กำหนดอัตโนมัติ เช่น การแท็กการสนทนาด้วยป้ายกำกับ การส่งข้อความถอดเสียงทางอีเมล การอัปเดตแอตทริบิวต์ที่กำหนดเอง ฯลฯ  สามารถเรียกใช้ชุดการทำงานเหล่านี้ได้ในคลิกเดียว เมื่อผู้ใช้งานเรียกใช้ ชุดการทำงานสำเร็จรูปจะดำเนินการตามลำดับที่กำหนดไว้

การลบแอตทริบิวต์ที่กำหนดเอง

ขั้นตอนที่ 1 การลบแอตทริบิวต์ที่กำหนดเอง ผู้ดูแลระบบ (Admin) จะเป็นผู้ที่มีสิทธิในการลบแอตทริบิวต์ที่กำหนดเองในระบบ โดยขั้นตอนลบ มีดังนี้ ขั้นตอนที่ 2 ตัวอย่างขั้นตอนการลบแอตทริบิวต์ที่กำหนดเอง เพื่อยืนยันการลบแอตทริบิวต์ที่กำหนดเอง เพื่อยกเลิกการลบแอตทริบิวต์ที่กำหนดเอง

การแก้ไขแอตทริบิวต์ที่กำหนดเอง

ขั้นตอนที่ 1  การเข้าสู่หน้าจอตั้งค่าแอตทริบิวต์ที่กำหนดเอง ผู้ดูแลระบบ (Admin) จะเป็นผู้ที่มีสิทธิในการแก้ไขแอตทริบิวต์ที่กำหนดเอง โดยขั้นตอน มีดังนี้ ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลแก้ไขแอตทริบิวต์ที่กำหนดเอง เมื่อผู้ใช้งานกดปุ่ม “แก้ไข” ระบบแสดงหน้าจอแก้ไขแอตทริบิวต์แบบกำหนดเอง โดยข้อมูลที่สามารถแก้ไขได้ประกอบด้วย ระบบ Disable ช่องคีย์ ไม่สามารถแก้ไขได้ ระบบ Disable ช่องประเภท ไม่สามารถแก้ไขได้ เพื่อยืนยันการแก้ไขแอตทริบิวต์แบบกำหนดเอง เพื่อยืนยันการยกเลิกการแก้ไขแอตทริบิวต์แบบกำหนดเอง

การสร้างแอตทริบิวต์รายชื่อผู้ติดต่อ

ขั้นตอนที่ 1  การเข้าสู่หน้าจอตั้งค่าแอตทริบิวต์ที่กำหนดเอง ผู้ดูแลระบบ (Admin) จะเป็นผู้ที่มีสิทธิในการเพิ่มแอตทริบิวต์ที่กำหนดเอง โดยขั้นตอน มีดังนี้ ขั้นตอนที่ 2  เมื่อผู้ใช้งานกดปุ่ม “เพิ่มแอตทริบิวต์แบบกำหนดเอง” ระบบแสดงหน้าจอเพิ่มแอตทริบิวต์แบบกำหนดเอง โดยข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก ประกอบด้วย รองรับภาษาไทย/อังกฤษ ระบบแสดงให้อัตโนมัติ อ้างอิงจากช่อง “แสดงรายชื่อ” สามารถแก้ไขได้ แต่คีย์จะต้องไม่ซ้ำ ประกอบด้วย Text, Number, Link, Date, List, Checkbox เพื่อยืนยันการเพิ่มแอตทริบิวต์แบบกำหนดเอง เพื่อยกเลิกการเพิ่มแอตทริบิวต์แบบกำหนดเอง ตัวอย่าง การตั้งค่าการเพิ่มแอตทริบิวต์รายชื่อผู้ติดต่อ ประเภทต่าง ๆ การเพิ่มแอตทริบิวต์รายชื่อผู้ติดต่อ ประเภท : Text เมื่อผู้ใช้งานกดปุ่ม “เพิ่มแอตทริบิวต์แบบกำหนดเอง” ระบบแสดงหน้าจอเพิ่มแอตทริบิวต์แบบกำหนดเอง โดยข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก ประกอบด้วย แสดงตัวอย่างการใช้งานแอตทริบิวต์รายชื่อผู้ติดต่อ บนหน้าจอรายชื่อผู้ติดต่อ การเพิ่มแอตทริบิวต์รายชื่อผู้ติดต่อ ประเภท : Number เมื่อผู้ใช้งานกดปุ่ม “เพิ่มแอตทริบิวต์แบบกำหนดเอง” ระบบแสดงหน้าจอเพิ่มแอตทริบิวต์แบบกำหนดเอง โดยข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก ประกอบด้วย แสดงตัวอย่างการใช้งานแอตทริบิวต์รายชื่อผู้ติดต่อ […]

TH