แนะนำฟีเจอร์ผู้ติดต่อ

เมนูกรองรายชื่อผู้ติดต่อ      Omoo แยกการกรองรายชื่อผู้ติดต่อออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน ประกอบด้วย รายชื่อผู้ติดต่อ      แสดงรายชื่อผู้ติดต่อทั้งหมด โดยผู้ใช้งานสามารถคลิกที่แถบเมนูด้านบน เพื่อเรียงข้อมูล โดยข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อ ประกอบด้วย ค้นหาผู้ติดต่อ ผู้ใช้งานสามารถค้นหาผู้ติดต่อได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้  กรองรายชื่อผู้ติดต่อ ผู้ใช้งานสามารถกรองรายชื่อผู้ติดต่อจากเงื่อนไขการกรอง ดังนี้ การติดต่อใหม่ ผู้ใช้งานสามารถสร้างรายชื่อผู้ติดต่อใหม่ได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้ดังนี้ การนำเข้าข้อมูลผู้ติดต่อ ผู้ใช้งานสามารถนำเข้าข้อมูลผู้ติดต่อได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้ดังนี้ การดาวน์โหลดข้อมูลผู้ติดต่อ ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผู้ติดต่อได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้ดังนี้

แนะนำฟีเจอร์การสนทนา

     เมนูกรองการสนทนา Omoo แยกหมวดหมู่การสนทนา ให้ท่านสามารถเลือกกรองดูได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น รวมถึงแสดง จำนวนรายการสนทนา ในแต่ละหมวดหมู่ให้อีกด้วย รายการสนทนา การแสดงผลรายการสนทนากำหนดการแสดงผลรายการสนทนาสถานะ “เปิด” เป็นค่าเริ่มต้น โดยการแสดงผลแบ่งตามสถานะที่ให้ความสนใจเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ ห้องสนทนา      เป็นส่วนที่ผู้ใช้งานใช้สื่อสารกับลูกค้า โดยเมื่อผู้ใช้งานคลิกเลือกห้องสนทนาที่ต้องการให้บริการ สามารถเข้าสู่ห้องสนทนาของลูกค้าคนนั้น ๆ ได้ ซึ่งในห้องสนทนา ประกอบไปด้วย ข้อมูลการสนทนา      แบ่งข้อมูลการสนทนาออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ติดต่อ ส่วนที่ 2 การดำเนินการสนทนา ห้องจองคิว      เป็นส่วนที่ผู้ใช้งานใช้จองคิวสำหรับผู้ใช้งานจองคิวให้ลูกค้า เมื่อบัญชีการสนทนาของท่านเปิดใช้งานระบบการจอง ประกอบไปด้วย

TH