เชื่อมต่อกล่องข้อความ Omoo บน Weebly

เนื้อหา

แสดงวิธีการเชื่อมต่อกล่องข้อความ Omoo บน Weebly

Step 1 : ขั้นตอนการแก้ไข เว็บไซต์

NOTE :  อ้างอิงข้อมูลและรูปภาพจากเว็บไซต์ https://help.readyplanet.com/17321023/weebly

  1. login เข้าเว็บไซต์
  1. เลือก “Edit Website”

Step 2 : การตั้งค่า

NOTE :  อ้างอิงข้อมูลและรูปภาพจากเว็บไซต์ https://help.readyplanet.com/17321023/weebly

  1. เลือก “settings” (ตั้งค่า)

Step 3 : การวางโค้ด

NOTE :  อ้างอิงข้อมูลและรูปภาพจากเว็บไซต์ https://help.readyplanet.com/17321023/weebly

  1. เลือก “SEO” 
  1. วางโค้ดที่ช่อง “Footer Code”
  1. เลือก “Save” 
  1. เลือก “Publish”
EN