สร้างการกระทำ (Action)

เนื้อหา

สร้างเงื่อนไขอัตโนมัติ : การกระทำ (Action)

สู่หน้าจอสร้างเงื่อนไขอัตโนมัติ

 1. กดปุ่ม “Automation

แสดงหน้ารายละเอียดเงื่อนไขอัตโนมัติทั้งหมดที่มีในระบบ กรณียังไม่เคยสร้างเงื่อนไขอัตโนมัติ จะเป็นหน้าว่างพร้อมแสดงข้อความ “ไม่พบเงื่อนไขอัตโนมัติ”

 1. กดปุ่ม “เพิ่มเงื่อนไขอัตโนมัติ

 เมื่อต้องการสร้างเงื่อนไขอัตโนมัติ

สร้าง Action

 1. กดปุ่ม “การกระทำ
 1. กดปุ่ม “เพิ่มเงื่อนไขอัตโนมัติ

ประกอบด้วย

 1. ชื่อเงื่อนไขอัตโนมัติ” ตั้งชื่อเงื่อนไขอัตโนมัติ
 1. คำอธิบาย” กรอกคำอธิบาย
 1. เหตุการณ์” เลือกเหตุการณ์ที่ต้องการ
  • บทสนทนาถูกสร้าง
  • บทสนทนามีการเปลี่ยนแปลง
  • ข้อความถูกสร้าง
  • บทสนทนาถูกเปิด
 1. เงื่อนไข” เลือกเงื่อนไขที่ต้องการ
 1. การกระทำ” เลือกการกระทำที่ต้องการ

กรณีตัวอย่างการกำหนดเงื่อนไขอัตโนมัติ ท่านสามารถกดตาม Link ได้เลย ^^

EN