การเข้าสู่หน้าจอการสนทนา

เนื้อหา

วิธีการเข้าสู่หน้าจอการสนทนา

  1. เลือก “Conversation
  1. เลือก “การสนทนาทั้งหมด” (ค่าเริ่มต้น)
  • แสดงข้อมูลการสนทนาทั้งหมดของลูกค้าในระบบ Omoo
  • ระบบแสดงรายการสนทนาที่มีสถานะ “เปิด” เท่านั้น 
  1. แสดงแถบ “ของฉัน” 
  • แสดงเป็นค่าเริ่มต้น
  • รายการที่แสดงในแถบรายการของฉันเป็น รายการสนทนาที่ได้รับมอบหมายจากระบบ
EN