การลบชุดการทำงานสำเร็จรูป

เนื้อหา

ขั้นตอนที่ 1  การเข้าสู่หน้าจอชุดการทำงานสำเร็จรูป

รายละเอียด  ผู้ดูแลระบบ (Admin) จะเป็นผู้ที่มีสิทธิในการสร้างชุดการทำงานสำเร็จรูป โดยขั้นตอน มีดังนี้

  1. เลือก “การตั้งค่า
  1. เลือก “ชุดการทำงานสำเร็จรูป
  1. เลือก “ลบชุดการทำงานสำเร็จรูป

ขั้นตอนที่ 2 การลบชุดการทำงานสำเร็จรูป

รายละเอียด  ผู้ดูแลระบบ (Admin) จะเป็นผู้ที่มีสิทธิในการลบชุดการทำงานสำเร็จรูป โดยตัวอย่างขั้นตอนลบชุดการทำงานสำเร็จรูป มีดังนี้

  1. กดปุ่ม “ลบ” ชุดการทำงานสำเร็จรูปชื่อ “ต้อนรับลูกค้าใหม่
  2. แสดง Popup แจ้งยืนยันการลบขึ้นมาแสดง
  1. กดปุ่ม “ไม่

เพื่อยกเลิกการลบชุดการทำงานสำเร็จรูป และปิดหน้าจอ Popup แจ้งเตือนการลบชุดการทำงานสำเร็จรูป

  1. กดปุ่ม “ใช่

เพื่อยืนยันการลบชุดการทำงานสำเร็จรูป

EN