การดาวน์โหลดข้อมูลผู้ติดต่อ

เนื้อหา

การเข้าสู่หน้าจอผู้ติดต่อ

  1. กดปุ่มเลือก “Contacts
  1. แสดงรายชื่อ “ผู้ติดต่อทั้งหมด

รายชื่อผู้ติดต่อจะแสดงเมื่อมีผู้ติดต่อผ่านระบบ Omoo เข้ามา หรือจากการนำเข้าข้อมูล

การดาวน์โหลดข้อมูลผู้ติดต่อ

ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผู้ติดต่อได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้ดังนี้

  1. คลิกปุ่ม “ดาวน์โหลด
  1. ระบบจะทำการดาวน์โหลดข้อมูลผู้ติดต่อ โดยจะนำไฟล์ที่ดาวน์โหลด ไปเก็บไว้ที่ Folder :  Downloads ที่เครื่อง PC ที่ท่าานใช้งาน
EN