การค้นหาข้อมูลการสนทนา

เนื้อหา

การค้นหาข้อมูลการสนทนา

ผู้ใช้งานสามารถค้นหาห้องสนทนาได้ โดยการกดที่แว่นขยาย

  1. กดเลือก “แว่นขยาย” จากนั้นกรอก “ค้นหาข้อความและชื่อผู้ใช้ในการสนทนา
  1. ระบบแสดงหน้าจอ “ค้นหาข้อมูล
  1. กรอก “ข้อความหรือชื่อ

การแสดงผลการค้นหา

การแสดงผลการค้นหาระบบแสดงผลการค้นหาออกเป็นหมวดหมู่ และจำนวนรวมในแต่ละหมวดหมู่

เมื่อกรอก “ค้นหาข้อความและชื่อผู้ใช้ในการสนทนา”ระบบแสดงผลที่หน้า “ทั้งหมด” โดยแบ่งข้อมูล

  1. Contacts  แสดงผลการค้นหาเมื่อพบข้อมูลผู้ติดต่อ
  1. ข้อความทั้งหมด  แสดงผลการค้นหาเมื่อพบข้อความ
  1. Conversation  แสดงผลการค้นหาเมื่อพบข้อมูลการสนทนา

ผู้ใช้งานสามาถเลือกคลิกแถบหมวดหมู่เพื่อดูข้อมูลผลการค้นหาได้

  1. ทั้งหมด แสดงผลการค้นหาทั้งหมด (ค่าเริ่มต้น)
  2. Contacts  แสดงผลการค้นหาเมื่อพบข้อมูลผู้ติดต่อ
  3. Conversation  แสดงผลการค้นหาเมื่อพบข้อมูลการสนทนา
  4. ข้อความทั้งหมด  แสดงผลการค้นหาเมื่อพบข้อความ
EN