การกำหนดลำดับความสำคัญ

เนื้อหา

การกำหนดลำดับความสำคัญให้กับรายการสนทนา

รายละเอียด  ท่านสามารถเลือกลำดับความสำคัญของข้อความสนทนา เพื่อจัดลำดับการทำงานของท่านได้ง่ายๆ

  1. กดเลือก “ลำดับความสำคัญ
  1. ระบบแสดงลำดับความสำคัญที่มีในระบบขึ้นมาแสดง ประกอบด้วย
  • ไม่มี (ค่าเริ่มต้น)
  • ด่วน = ให้ควาสำคัญมากที่สุด
  • สูง
  • ปานกลาง
  • ต่ำ = ให้ความสำคัญน้อยที่สุด
  1. เลือก “ลำดับความสำคัญ” จากรายการที่แสดง

4.  เลือกลำดับความสำคัญ “ด่วน

5.  ระบบแสดง ไอคอนสัญญลักษณ์  บนข้อความสนทนาที่เลือก

EN