จัดการ ผู้เข้าร่วมการสนทนา

เนื้อหา

ผู้เข้าร่วมการสนทนา

รายละเอียด  ผู้เข้าร่วมการสนทนา หมายถึง การแสดงรายชื่อพนักงานที่เข้ามาตอบการสนทนาทั้งหมดกี่คน

  1. แสดงตัวอย่างจำนวนพนักงานที่เข้ามาตอบการสนทนา

EX. จำนวนพนักงาน 2 คน โดยระบบแสดงตัวอย่างชื่อพนักงานในรูปแบบ ไอคอนพนักงาน

EN