การใช้งาน ชุดการทำงานสำเร็จรูป

เนื้อหา

ชุดการทำงานสำเร็จรูป

รายละเอียด  การเรียกใช้งานชุดการทำงานสำเร็จรูป

การขอดู Step การทำงานของชุดการทำงานสำเร็จรูป

Note : หากต้องการเพิ่มชุดการทำงานสำเร็จรูป อ้างอิงคู่มือการเพิ่มชุดการทำงานสำเร็จรูป

ตัวอย่าง ชุดการทำงานสำเร็จรูป “ต้อนรับ

  1. เลือก “ต้อนรับ” ที่แถบชุดการทำงานสำเร็จรูป
  1. กดเลือกไอคอน “Action”
  1. แสดงตัวอย่างชุดการทำงานสำเร็จรูป

การเรียกใช้งานชุดการทำงานสำเร็จรูป

ตัวอย่าง ชุดการทำงานสำเร็จรูป “ต้อนรับ

  1. เลือก “ต้อนรับ” ที่แถบชุดการทำงานสำเร็จรูป
  1. กดเลือกไอคอน Run      
  1. ระบบดำเนินการส่งข้อความ ไปยังหน้าจอการสนทนา
EN