การแก้ไขชุดการทำงานสำเร็จรูป

เนื้อหา

ขั้นตอนที่ 1  การเข้าสู่หน้าจอชุดการทำงานสำเร็จรูป

รายละเอียด  ผู้ดูแลระบบ (Admin) จะเป็นผู้ที่มีสิทธิในการสร้างชุดการทำงานสำเร็จรูป โดยขั้นตอน มีดังนี้

  1. เลือก “การตั้งค่า
  1. เลือก “ชุดการทำงานสำเร็จรูป
  1. เลือก “แก้ไขชุดการทำงานสำเร็จรูป

ขั้นตอนที่ 2 แก้ไขชุดการทำงานสำเร็จรูป

รายละเอียด  เมื่อผู้ใช้งานกดปุ่ม “แก้ไข” ระบบแสดงหน้าจอแก้ไขชุดการทำงานสำเร็จรูป โดยข้อมูลที่สามารถแก้ไขได้ประกอบด้วย

  1. แก้ไข “ชื่อชุดการทำงานสำเร็จรูป
  1. แก้ไข “ตั้งค่าการมองเห็นชุดการทำงานสำเร็จรูป”

สาธารณะ คือ พนักงานทุกคนจะมองเห็นและใช้งานได้ (ค่าเริ่มต้น)

ส่วนตัว คือ คุณจะมองเห็นและสามารถใช้ได้เท่านั้น

  1. แก้ไข Flow” สามารถ เพิ่ม/แก้ไข/ลบ ได้

ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขการกระทำได้ทุกเงื่อนไขที่อยู่ในชุดการทำงานสำเร็จรูป

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการกระทำที่ผู้ใช้งานกำหนด โดยสามารถ เพิ่ม/แก้ไข/ลบ การกระทำที่ต้องการได้

  1. กดปุ่ม “บันทึกชุดการทำงานสำเร็จรูป

เพื่อยืนยันการสร้างชุดการทำงานสำเร็จรูป

EN