การเลือกพนักงานผู้รับผิดชอบให้กับแชทสนทนาทั้งหมด

เนื้อหา

ขั้นตอนที่ 1 เลือกรายการสนทนาทั้งหมด

 1. นำเมาส์วางบนแชทสนทนาที่ต้องการ ระบบแสดงช่อง “Check box
 1. คลิกเลือก “รายการสนทนาที่ต้องการ” อย่างน้อย 1 รายการ
 1. แสดง “จำนวนรายการสนทนาที่ถูกเลือก
 1. คลิกเลือก “Check box” เพื่อเลือกรายการสนทนาทั้งหมด

ขั้นตอนที่ 2 แสดงวิธีการเลือกพนักงานผู้ดูแลการสนทนา

 1. เลือกเครื่องหมาย “เลือกพนักงาน
 1. แสดง Popup “เลือกพนักงาน” ขึ้นมาแสดง

ขั้นตอนที่ 3 แสดงขั้นตอนการเลือกพนักงานผู้ดูแลการสนทนา

 1. เลือก “พนักงาน” ที่ต้องการ
 1. แสดงข้อความแจ้งเตือน “Are you sure to unassign X conversation?” เพื่อยืนยันความต้องการเพื่อเปลี่ยนแปลงพนักงานที่ดูแลการสนทนา
  • X คือ จำนวนรวมการสนทนาที่เลือกทั้งหมด
 1. กดเลือก “ยกเลิก

เพื่อยกเลิกการเลือกพนักงาน

 1. กดเลือก “ใช่

เพื่อยืนยันการเลือกพนักงาน

EN