การรวมผู้ติดต่อ (ผู้ติดต่อหนึ่งท่านจากหลายช่องทาง)

เนื้อหา

การรวมผู้ติดต่อ (ผู้ติดต่อหนึ่งท่านจากหลายช่องทาง)

รายละเอียด  กรณีต้องการบันทึกข้อมูลผู้ติดต่อรายเดียวกันแต่หลายช่องทาง ท่านสามารถรวมผู้ติดต่อเข้าด้วยกันได้ ดังนี้

  1. ข้อความสำหรับผู้ติดต่อผ่าน “Facebook
  1. ข้อความสำหรับผู้ติดต่อผ่าน “LINE OA
  1. เลือกข้อมูลผู้ติดต่อหลักที่ต้องการรวมข้อมูล
  1. กดปุ่ม “รวมผู้ติดต่อเข้าด้วยกัน” 

5.  แสดง Popup รวมผู้ติดต่อเข้าด้วยกัน โดยรายชื่อที่เลือก จะแสดงเป็น “ผู้ติดต่อหลัก

6.  กรอก “คำค้นหารายชื่อผู้ติดต่อ” ที่ต้องการรวมเข้าด้วยกันกับผู้ติดต่อหลัก

7.  ระบบแสดง “รายชื่อผู้ติดต่อ” ตามคำค้นหาขึ้นมาแสดง

8.  เลือก “Contacts” ที่ต้องการ

9.  สรุปผล “การรวมผู้ติดต่อเข้าด้วยกัน” 

10.  กดปุ่ม “รวมผู้ติดต่อเข้าด้วยกัน

11.  ข้อความสำหรับผู้ติดต่อผ่าน “Facebook

12.  ข้อความสำหรับผู้ติดต่อผ่าน “LINE OA

13.  แสดงข้อมูลผู้ติดต่อ โดยจะพบว่าไม่ว่าจะเลือกข้อความที่มาจากช่องทาง Facebook หรือ LINE OA ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ติดต่อเป็นข้อมูลเดียวกัน

EN